Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

329/STNMT-QLĐĐ
V/v rà soát, báo cáo tình hình sử dụng đất của các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất đến nay chưa thực hiện, thực hiện chậm và thực hiện không có hiệu quả trên địa bàn
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
07/05/2018
07/05/2018
Số hiệu Trích yếu