Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

371/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDD, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
02/05/2018
02/05/2018
Số hiệu Trích yếu