Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

100/QĐ-STNMT
QĐ về việc phê duyệt số lượng, chủng loại máy móc thiết bị vầ mức kinh phí mua sắm tài sản chuyên dùng cho Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Quyết định
02/05/2018
02/05/2018
Số hiệu Trích yếu