Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

87/BC-STNMT
Giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi tường trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Báo cáo
02/05/2018
02/05/2018
Số hiệu Trích yếu