Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

317/STNMT-CNTT
V/v thẩm định Quyết định banh hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Công văn
02/05/2018
02/05/2018
Số hiệu Trích yếu