Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

312/STNMT-KHTC
V/v báo cáo khối lượng và đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ( Dự án tổng thể) năm 2018, tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
27/04/2018
27/04/2018
Số hiệu Trích yếu