Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

03/2018/QĐ-TTg
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc BTNMT
Thủ tướng Chính phủ
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Quyết định
23/01/2018
09/03/2018
Số hiệu Trích yếu