Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

303/STNMT-VP
V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của TTg Chính phủ ban hành danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương tính hợp trên công thông tin điện tử
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
24/04/2018
24/04/2018
Số hiệu Trích yếu