Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

296/STNMT-KHTC
V/v Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
23/04/2018
23/04/2018
Số hiệu Trích yếu