Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

79/BC-STNMT
Kết quả thực hiện giao đất, giao rừng và cấp GCN đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu