Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

78/BC-STNMT
Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các Sở ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện về dự thảo quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu