Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

48/2017/QĐ-TTg
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam trực thuộc BTNMT
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chất - Khoáng sản
Quyết định
12/12/2017
01/02/2018
Số hiệu Trích yếu