Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

273/STNMT-QLĐĐ
Về việc triển khai thực hiện DỰ án ĐTXD Trung tâm thương mại, nhà ở thương mại tại thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
13/04/2018
13/04/2018
Số hiệu Trích yếu