Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

71/BC-STNMT
Kết quả thực hiện giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
13/04/2018
13/04/2018
Số hiệu Trích yếu