Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1691/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định thay thế nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
06/03/2018
06/03/2018
Số hiệu Trích yếu