Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

264/STNMT-QLĐĐ
V/v rà soát các vướng mắc, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu