Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

265/STNMT-KS
V/v cho chủ trương khảo sát thực địa, lập đề án thăm dò khoáng sản, sỏi lòng sông Nậm Mức làm VLXDTT tại điểm mỏ bản Nà Áng, xã Mường Báng huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu