Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

261/STNMT-CNTT
V/v lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên”
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Công văn
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu