Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

245/STNMT-QLĐĐ
V/v Tham gia ý kiến điều chỉnh dự án phần hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Tân Thanh, P Tân Thanh và P Him Lam TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
04/04/2018
04/04/2018
Số hiệu Trích yếu