Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

72/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường công vụ vào thủy điện Sông Mã 2 - bậc 2 xã Phình Giàng huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/04/2018
05/04/2018
Số hiệu Trích yếu