Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

241/STNMT-QLĐĐ
V/v tạm hoãn họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
02/04/2018
02/04/2018
Số hiệu Trích yếu