Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

01/CĐ-BTNMT
V.v khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sau phần hóa
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
29/03/2018
29/03/2018
Số hiệu Trích yếu