Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

861/STNMT-VPĐKĐĐ
V/v đôn đốc hoàn thiện hồ sơ địa chính của các thửa đất được giao đất, cấp GCNQSDĐ theo KH số 388/KH-UBND
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
29/03/2018
29/03/2018
Số hiệu Trích yếu