Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

57/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, ...(Phương án Hạ tầng khung tổ 16,17 phường Him Lam) đợt 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
28/03/2018
28/03/2018
Số hiệu Trích yếu