Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

231/STNMT-QLĐĐ
V/v gửi tổng hợp danh sách các hộ bị thu hồi đất là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ hoặc người nhà là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ chưa cho kiểm đếm, chưa nhận tiền bồi thường theo phương án đã phê duyệt
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
27/03/2018
27/03/2018
Số hiệu Trích yếu