Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

54/TTr-STNMT
TỜ TRÌNH: Về việc phân bổ kinh phí cho Sở TNMT để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp GCNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/03/2018
21/03/2018
Số hiệu Trích yếu