Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

213/STNMT-QLĐĐ
Kết quả thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/03/2018
20/03/2018
Số hiệu Trích yếu