Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

409/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ
V/v báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo Luật đất đai năm 2013
Tổng cục quản lý đất đai
Quản lý đất đai
Công văn
12/03/2018
12/03/2018
Số hiệu Trích yếu