Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

206/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của tổng cục quản lý đất đai, Bộ TNMT về kiểm tra việc thi hành Luật đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
19/03/2018
19/03/2018
Số hiệu Trích yếu