Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

53/2017/TT-BTNMT
Quy định về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh hướng dẫn luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn Luật đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Thông tư
04/12/2017
05/12/2017
Số hiệu Trích yếu