Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

49/TTr-STNMT
TỜ TRÌNH về việc phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí nhiệm vụ: Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
12/03/2018
12/03/2018
Số hiệu Trích yếu