Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

182/STNMT-TNN
Thực hiện các quy định đối với hoạt đông khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
09/03/2018
09/03/2018
Số hiệu Trích yếu