Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

47/BC-STNMT
V/v sử dụng đất rừng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
13/03/2018
13/03/2018
Số hiệu Trích yếu