Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

47/TTr-STNMT
V/v ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ giữa chi nhánh VP Đăng ký đất đai, VPĐK đất đai... và các cơ quan đơn vị khác có liên quan
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
07/03/2018
07/03/2018
Số hiệu Trích yếu