Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

157/STNMT-MT
Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án xây dụng bện viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
02/03/2018
02/03/2018
Số hiệu Trích yếu