Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

44/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường ... Đường công vụ vào thủy điện Sông Mã - Bậc 2 xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/03/2018
02/03/2018
Số hiệu Trích yếu