Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

43/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng công trình: Chống quả tải lưới điện trung hạ áp huyện Điện Biên , thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/03/2018
02/03/2018
Số hiệu Trích yếu