Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

57/QĐ-STNMT
Thành lập Hội đồng thảm định báo cáo đánh giá động môi trường dự án kè bảo vệ đất nông nghiệp và khu dân cư ven suối Nậm Húa, xã XUân Lao, huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
28/02/2018
28/02/2018
Số hiệu Trích yếu