Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

38/BC-STNMT
Kết quả rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ TĐC thuộc dự án di dân TĐC thủy điện Sơn la áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
23/02/2018
23/02/2018
Số hiệu Trích yếu