Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

37/BC-STNMT
Kết quả thống nhất nội dung tham mưu xử lý đề nghị của UBND thị xã Mường Lay tại báo cáo số 579/BC-UBND ngày 19/12/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
23/02/2018
23/02/2018
Số hiệu Trích yếu