Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

139/STNMT-KHTC
Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành cơ chế ưu đãi khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
09/02/2018
09/02/2018
Số hiệu Trích yếu