Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

31/BC-STNMT
Báo cáo kết quả thống nhất nội dung tham mưu xử lý đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 21/12/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
07/02/2018
07/02/2018
Số hiệu Trích yếu