Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

71/201//TT-BTNMT
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và XD quy định vận trình vận hành liền hồ chứa
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Thông tư
29/12/2017
12/02/2018
Số hiệu Trích yếu