Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

18/TTr-STNMT
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phứng án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án, khai thác, chế biến khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại điểm mỏ Sín mủ xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
31/01/2018
31/01/2018
Số hiệu Trích yếu