Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

91/STNMT-VP
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh ĐB V/v ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
30/01/2018
30/01/2018
Số hiệu Trích yếu