Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

88/STNMT-KHTC
Xin ý kiến hướng dẫn thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
30/01/2018
30/01/2018
Số hiệu Trích yếu