Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

13/TTr-STNMT
Phê duyệt kế quả thực hiện nhiệm vụ - Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt ;ở khu vực trung tâm xã Huổi Só huyện Tủa CHùa tỉnh ĐB và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
29/01/2018
29/01/2018
Số hiệu Trích yếu