Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

12/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ, XD hành lang bảo nguồn nức mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
29/01/2018
29/01/2018
Số hiệu Trích yếu