Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

78/STNMT-QLĐĐ
Tham gia ý kiến thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xử lý đề nghị của UBND thị xã Mường Lay tại Báo cáo số 579/BC-UBND ngày 19/12/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/01/2018
26/01/2018
Số hiệu Trích yếu