Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

75/STNMT-KS
Xác nhận khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết, KH tận dụng đá làm VLXDTT trong phạm vị diệ tích thi công công XD đường vào di tích cấp quốc gia, danh lam thắng cảnh hang động Xá Nhè và Khó Chua La xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
26/01/2018
26/01/2018
Số hiệu Trích yếu